Wat doet de Klankbordgoep


Lees ook de subpagina's aan de linkerzijde....

Waar (gaan) gingen wij voor?

Wij zijn een groep inwoners in het oostelijk deel van Gorinchem (wijken Wijdschild, Laag Dalem, de Donken, Hoog Dalem en het dorp Dalem), die zich betrokken voelen bij allerlei zaken die in de woonomgeving spelen. Wij hebben de gemeente nodig om ons daarbij te helpen en de gemeente heeft ons nodig voor het draagvlak in de wijk om haar gemeentelijke taken uit te voeren. Daarover gaan wij samen met de gemeente en de wijkbewoners aan de slag,

1.  Als de gemeente samen met haar inwoners aan de slag wil…..

Geeft de gemeente uitvoering aan het Participatiebeleid, dan zullen wij dat kritisch volgen. Wij zijn van mening dat de gemeente in veel gevallen het participatieproces beter zou kunnen doen. Daarover gaan wij met de gemeente in overleg met gevraagd en ongevraagd advies. Speelt er wat in uw buurt, dan proberen we te bereiken dat de gemeente met haar inwoners samen aan de slag gaat. Soms is een enquête of een informatiebijeenkomst genoeg, maar soms kan een plan beter met de betrokken inwoners worden uitgewerkt. Dat zorgt ook voor meer draagvlak bij de uitvoering. Wij kijken dus hoe de gemeente het proces van “samen met inwoners” inhoud geeft. In 2019 hebben wij hierover een intentieovereenkomst met de gemeente gesloten (20190608 - Intentieovereenkomst Gemeente met Klankbordgroep Oost-Gorinchem.pdf).

2.  Als er zaken in de gemeente zijn waarvan wij vinden dat dat beter zou moeten…..

De gemeente voert diverse plannen en projecten uit. Dat zijn zaken waar inwoners direct bij betrokken zijn en dus ervaringsdeskundig. Er zijn zaken waarvan inwoners vinden dat het resultaat beter kan. In die gevallen is de klankbordgroep met de gemeente vaak achteraf in overleg om deze punten bespreekbaar te maken en tot een oplossing te komen. De echte oplossing ligt natuurlijk meer aan de voorkant met het participatie traject (zie 1.). 

Als er inwoners zijn die denken dat ze de gemeente op deze wijze vroegtijdig kunnen ondersteunen, dan willen we die gaan uitwerken in overleggroepen. We hebben overleggroepen over “Verkeer”, “Openbare ruimte”, “Dijkversterking” en “Communicatie”. Maar er zijn ook andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het thema “Samenleving of Sociaal maatschappelijk”, die we meer inhoud willen geven.


3. Opheffen Klankbordgroep Oost-Gorinchem per 19 december 2022.

Helaas heeft het Kernteam van de Klankbordgroep moeten concluderen dat, alle energie ten spijt, er onvoldoende resultaten uit de intentie overeenkomst met de gemeente zijn gekomen. Het kernteam heeft nog wel een principe afspraak in januari met de wethouder staan voor een uitgebreide evaluatie.

Hieronder treft u onze opheffingsbrief aan:

20221219 - opheffen Klankbordgroep Oost-Gorinchem.pdf