VerkeerEr spelen in het oostelijke deel van Gorinchem diverse verkeerszaken waarvan wij geconstateerd hebben, dat situaties beter zouden moeten. Wij willen graag met de gemeente voor een betere verkeersveiligheid zorgen. De overleggroep Verkeer spreekt met deskundigen van de gemeente. Dit overleg is na de zomer van 2022 gestopt.


Actueel.

maart 2021

We hebben als klankbordgroep regelmatig ambtelijk overleg met de verkeersgroep van de gemeente. In dit overleg wordt er informatie uitgewisseld over de verkeerszaken in onze wijk.

Op 10 februari 2021 hebben we gesproken over:

 • De oversteekplaatsen voor fietsen over de Griendweg in Hoog-dalem. Deze worden binnenkort aanbesteed volgens de al eerder aan ons getoonde ontwerpen.
 • Aanpassingen van de gevaarlijke fietsersoversteek bij de rotonde Griendweg zijn nog in discussie, evenals een verbeterde verlichting bij deze rotonde. 
 • Ook de verlichting van de rotonde bij de Merwedonk is naar onze mening nog niet op orde. Over de verlichting van de oversteken voor fietsers en voetgangers van rotondes willen we als Klankbordgroep eerdaags een advies uitbrengen.
 • De bouw van de nieuwe school in het middengebied van Hoog Dalem vordert. Het (verkeers-)ontwerp in die omgeving hebben we met de gemeente besproken. Inmiddels hebben we een advies uitgebracht, omdat dit naar onze mening urgent is, wil men de plannen nog met betrokkenen doorspreken voor de aanbesteding.
 • We zijn geïnformeerd over de stappen die gemeente neemt in verband met de meekoppelkansen bij de aanstaande dijkversterking tussen Fort Vuren en het Dalembolwerk. Omdat de uiterwaarden de voortuin zijn van onze wijk is een goede (verkeerskundige) aanpak belangrijk voor wijkbewoners. Vermoedelijk zijn de meeste wijkbewoners tot dusver niet of nauwelijks bij de plannen betrokken geweest. Naar onze mening is er nog tijd voor de gemeente om een visie te ontwikkelen over de exacte inrichting en daarover met betrokkenen te overleggen, in het bijzonder de bewoners van Oost-Gorinchem.
 • In de recente Mobiliteitsvisie 2040 zijn onder andere de hoofdroutes van het fietsnetwerk benoemd. Gezien onze fietsenquête ruim 2 jaar geleden en de uitwerking naar plannen voor hoofdroutes sindsdien, denken wij dat de uitleg van zo’n netwerk heel goed kan beginnen in Oost-Gorinchem.
 • Eén van de meest genoemde knelpunten uit onze enquête is de kruising Componistenstraat / Lingsesdijk. Na lang in de wacht te hebben gestaan is tijdens het laatste overleg meegedeeld dat er nu eindelijk stappen zullen worden genomen om de situatie daar te verbeteren. Wordt vervolgd.
 • Het volgend verkeersoverleg is op woensdag 14 april 2021. Wij staan altijd open voor gedachten en ideeën over het verkeer in de wijk die we in zo’n overleg kunnen meenemen.  


Projecten.

- Inrichting Dalemplein (Hoog Dalem)

Er is een schetsplan opgesteld van de inrichting van het Dalemplein. De klankbordgroep heeft een advies opgesteld voor een betere verkeersveiligheid bij de de nieuwe CBS De Kleurenlint. Het advies wordt hier kenbaar gemaakt nadat de betrokkenen hierover inhoudelijk zijn geïnformeerd. 

Ons advies werd als geheel terzijde gelegd. Er was al een dichtgetimmerd plan. Betrokkenen werden alleen geïnformeerd.


- Rotonde Laag Dalemseweg / Spijksesteeg

Op de Spijksesteeg is een nieuwe rotonde bij de kruising Spijksesteeg/Van Andel-Spruytlaan/ Laag Dalemseweg aangelegd. 

Op 12 maart 2018 hebben wij deze plannen met de gemeente mogen bespreken. De uitvoering van het project is na de zomer van 2018 begonnen. De gemeente heeft daarbij informatie over het project gegeven via de speciale Facebookpagina die al eerder werd geopend voor het A15/Spijksesteeg-project. Daar is goed mee gecommuniceerd over de maatregelen die tijdens de uitvoering bouw noodzakelijk waren. 

Na de oplevering bleek er voor de fietsers een paar aandachtspunten op veiligheid te zijn ontstaan. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente. Na een laatste voorstel begin 2022 is het overleg gestopt.


- Fietsroutes door de wijk

Wij zijn vanaf januari 2018 betrokken bij de verbetering van de fietsroutes door de wijk. Op bijgaande kaart staat de route met nummer 2 aangegeven die de gemeente als eerste wil verbeteren. De aanleg is gestart met de fietsbruggen tussen de G. Bomanslaan/Savornin Lohmanstraat en de Griendweg/Lyriekstraat. Een aantal maatregelen staan nog in de planning. Voor enkele onderdelen vinden wij dat participatie met aanwonenden nodig is. Dit is een onderwerp in het gesprek met de gemeente. 

Wij hebben het initiatief genomen om alle fietsroutes in de wijk in kaart te brengen en vooral met de aandacht op de veiligheidsbeleving (zie de uitwerking hieronder). Ook hierover zijn wij in gesprek met de gemeente.  

Het betreft de volgende routes door Oost-Gorcum:

 1. Newtonweg - Spijksedijk (groen)
 2. Griendweg - Vijfde Uitgang/Lingebrug (rood)
 3. Laag Dalemseweg - Dalemsedijk (paars)
 4. Graaf Reinaldweg - Dalemsedijk (licht blauw)
 5. Merwededijk - Dalemsedijk (geel-> zie project dijkverzwaring)

Tot op heden hebben wij te weinig resultaat met de aanbevelingen uit deze enquête kunnen boeken met de gemeente.